Privacy-verklaring

PRIVACYVERKLARING TENNIS-EN PADELVERENIGING “TC Hogedijk”

Tennis- en padelvereniging TC Hogedijk (hierna: TC Hogedijk) respecteert uw privacy en begrijpt dat u er belang aan hecht dat uw privacy niet wordt geschonden. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en verwerken. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk gegevens van u te behandelen en te verwerken; dit alles ten behoeve van uw privacy.

Het bepaalde in dit privacy statement is van toepassing op hetgeen zich afspeelt op onze website (www.hogedijk.nl/privacy_verklaring), indien u contact met ons opneemt via de website door het contactformulier of mail, en/of indien u lid wordt van onze vereniging en op die manier een relatie met ons aangaat. 

Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen, zodat u exact weet wat wij eraan doen om uw privacy te beschermen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u via . Ook staat het u uiteraard vrij om ons hierover te bellen: 072-506 4227.

Verwijzen

Indien u lid van onze vereniging bent geworden, zal daarbij worden verwezen naar dit privacy statement. Bovendien wordt op onze website telkens een hyperlink naar deze verklaring geplaatst. 

Contactmomenten

Indien u ons benadert per mail en/of via het contactformulier op onze websites, dan gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor u ons benadert. Dat wil zeggen; wij dienen u te kunnen bereiken om uw vraag te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben beantwoord, dan zullen wij de gegevens ofwel verwijderen, ofwel opslaan in onze administratie indien een lidmaatschap voortkomt uit het contact.

Wij zullen de door u verstrekte informatie niet gebruiken om ongevraagd contact met u op te nemen, noch zullen wij u ongevraagd een nieuwsbrief of informatie toesturen omtrent onze vereniging. 

Indien een lidmaatschap tussen uzelf en onze vereniging tot stand komt, dan bewaren wij uw gegevens enkel voor zover en zolang dit nodig is voor de uitvoering van dit lidmaatschap.  

Indien geen lidmaatschap tot stand komt, dan zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment dat wij constateren dat er geen lidmaatschap voortvloeit uit het contactmoment dat u met ons heeft gehad.

Indien u lidmaatschap sluit met onze vereniging, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat het lidmaatschap met u eindigt. Ook zullen wij uw gegevens (tenzij noodzakelijk voor onze vereniging) verwijderen op uw verzoek, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Welke gegevens

TC Hogedijk kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u deze zelf verstrekt door het invullen ervan op het contactformulier op onze website, dan wel doordat u een lidmaatschap sluit met onze vereniging. Door het gebruikmaken van onze diensten, stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens door Het TC Hogedijk. 

TC Hogedijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Nationaliteit;
  • Bankgegevens;
  • Foto’s van bijvoorbeeld evenementen of toernooien. 

Grondslagen

De persoonsgegevens van leden worden verwerkt volgens de grondslag ‘het uitvoeren van een overeenkomst’, te weten: het lidmaatschap gesloten tussen leden en onze vereniging. Indien tussen partijen nog geen overeenkomst (lidmaatschap) is gesloten, maar het sluiten ervan wel in de lijn der verwachting ligt, worden de persoonsgegevens van de (toekomstige) leden verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Gegevens van (mogelijk) toekomstige leden die het contactformulier op de website invullen, worden verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’; de persoonsgegevens van deze betrokkenen worden immers verwerkt om (mogelijk) een lidmaatschap tussen partijen tot stand te laten komen. 

Persoonsgegevens in de vorm van foto’s van evenementen of toernooien worden verwerkt op de grondslag “toestemming”. Van (nieuwe) leden wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het maken en plaatsen van foto’s van hen bij evenementen, bijvoorbeeld bij het aanmeldformulier voor het lidmaatschap, of het aanmeldformulier voor een specifiek toernooi. 

Tot slot worden persoonsgegevens met betrekking tot onder meer facturatie verwerkt op de grondslag ‘wettelijke verplichting’.

Welk doel

TC Hogedijk verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met u (het lidmaatschap), waaronder ook valt het telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) contact met u opnemen naar aanleiding van dit lidmaatschap. Ingeval er nog geen sprake is van een lidmaatschap, verwerkt TC Hogedijk uw persoonsgegevens om het sluiten van een dergelijk lidmaatschap mogelijk te maken. 

Persoonsgegevens met betrekking tot eventuele  facturatie worden verwerkt om facturatie mogelijk te maken en om te voldoen aan de wettelijke verplichting omtrent de bewaartermijn.  

Termijn

TC Hogedijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Dat betekent dat uw persoonsgegevens terstond worden verwijderd zodra de ledenrelatie met u ten einde komt, tenzij TC Hogedijk een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting heeft de stukken langer te bewaren. 

De persoonsgegevens die op grond van een wettelijke verplichting worden bewaard, zoals de financiële stukken en facturen, worden bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar. 

Delen met derden

TC Hogedijk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten lidmaatschap, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. TC Hogedijk heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met alle verwerkers van persoonsgegevens waaraan deze handelingen worden uitbesteed door onze vereniging, om zo uw privacy te kunnen waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@hogedijk.nl. TC Hogedijk zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien TC Hogedijk het bovengenoemde niet naleeft. 

Beveiliging

Omdat wij veel elektronische communicatie voeren en uw gegevens opslaan op onze computers dan wel in de cloud (uitsluitend bij gerenommeerde partijen die een optimaal veiligheidsniveau hanteren), kan het voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden (hackers bijvoorbeeld). De kans daarop minimaliseren wij echter optimaal. Zo heeft onze website met een zogenoemd SSL-certificaat. Dit is een versleuteling van de communicatie, zodat de informatie niet eenvoudig in handen kan komen van derden.

Verder hanteren wij virusscanners, zorgen wij ervoor dat de software die wij gebruiken up-to-date is en werken wij alleen samen met softwareleveranciers die een hoog beveiligingsniveau hebben.

Ook in fysieke en organisatorische zin hebben wij specifieke aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.

Tot slot hebben wij met de partijen met wie wij samenwerken, duidelijke afspraken gemaakt over uw privacy.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons via voorzitter@hogedijk.nl

Contactgegevens TC Hogedijk

Tennisvereniging TC Hogedijk

TC Hogedijk
Hogedijk 6

1935 BR Egmond-Binnen

Tel: 072-506 4227

e-mail: info@hogedijk.nl

Slot

Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werk- en handelwijze met betrekking tot uw privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen, zodat wij u adviseren om deze pagina met regelmaat te lezen.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van TC Hogedijk en alle zelfstandige ondernemingen c.q. verenigingen die onder de naam van Het TC Hogedijk werkzaam zijn.

Alhoewel aan het ontwikkelen van deze website, de hierop te lezen teksten en onze e-mails grote zorg is besteed, aanvaardt TC Hogedijk geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolledigheden dan wel onjuistheden daarvan. Alle teksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De lezer kan deze teksten niet gebruiken dan wel verwerken als advies. 

TC Hogedijk doet er alles aan om via deze website dan wel via haar e-mails geen virussen te verspreiden. Mocht dat echter wel gebeuren, dan is TC Hogedijk niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw elektronische hulpmiddelen adequaat te beschermen tegen eventuele virussen.

Het is de gebruiker van onze website en de ontvanger van onze e-mails niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van TC Hogedijk.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van TC Hogedijk is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van ons hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van TC Hogedijk is verboden. Het TC Hogedijk is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.